Co je věcné břemeno užívání?

Věcné břemeno užívání je specifický právní institut, který se využívá při převodu práv a povinností spojených s nemovitostí. V praxi se nejčastěji používá při prodeji pozemků a budov, kdy se pro kupujícího stanou určité povinnosti, které jsou vázány na užívání dané nemovitosti. Tento institut má významný vliv na vlastnické právo a zároveň na práva a povinnosti majitele dané nemovitosti.

Vlastník nemovitosti může zřídit věcné břemeno užívání ve prospěch jiné osoby, která se stává oprávněnou osobou k užívání dané nemovitosti. Při zřízení věcného břemene se stanoví určité povinnosti pro oprávněnou osobu, která se týkají užívání dané nemovitosti. Tyto povinnosti mohou být například povinnost platit náklady na údržbu, nebo povinnost užívat nemovitost pouze k určitému účelu.

Věcné břemeno užívání může mít vliv na cenu nemovitosti, jelikož povinnosti spojené s užíváním mohou být značné a zároveň mohou omezovat možnosti využití nemovitosti. Z toho důvodu se v praxi využívá stanovení věcného břemene pouze v případech, kdy je to nezbytné.

Tip: Komplexní informace na téma věcné břemeno najde na https://geopas.cz/vecne-bremeno.

Věcné břemeno užívání se může vztahovat na celou nemovitost, nebo jen na její část. V praxi se často využívá užitní právo k určité části nemovitosti, například k určitému pozemku, k určité budově, nebo k určitému bytu.

Je třeba poznamenat, že věcné břemeno užívání je omezeno na určitou dobu, která je stanovena při jeho zřízení. Po uplynutí této doby věcné břemeno zaniká a vlastník nemovitosti se opět stává plně oprávněným k užívání dané nemovitosti bez omezení.

V praxi se věcné břemeno užívání využívá především v případech, kdy je nutné zabezpečit určité využívání nemovitosti a zároveň zajistit určitou péči o ni. Například při prodeji zeměsoukromému zákazníkovi pro jeho rodinnou zahradu, může být zřízeno věcné břemeno užívání, které bude mít za cíl zajistit, že pozemek bude používán výhradně k zahradničení a nebude zanedbán. Kromě toho může být stanoveno, že vlastník pozemku bude povinen pravidelně udržovat plot a související stavby, aby nedocházelo k ohrožení sousedních nemovitostí.

Věcné břemeno užívání se také často využívá v komerční sféře, například při pronájmu části obchodního centra pro umístění reklamní plochy. V tomto případě se může stanovit, že pronajímatel je povinen pravidelně udržovat danou plochu a zajišťovat, aby na ní byla umístěna pouze reklama, která splňuje určité standardy a neohrožuje bezpečnost a zdraví návštěvníků.

Co dodat závěrem? Věcné břemeno užívání je významný právní institut, který má vliv na práva a povinnosti majitele nemovitosti i oprávněné osoby k užívání. Při jeho zřizování je nutné pečlivě zvažovat, zda je jeho využití skutečně nezbytné a zda neomezuje příliš využití dané nemovitosti. Pokud jsou stanoveny správné podmínky, může věcné břemeno užívání přinést oběma stranám výhody a pomoci zajistit dlouhodobé udržení kvality a hodnoty dané nemovitosti.

Publikováno: 03. 03. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Milena Dvořáková